คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 2-3-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  16-30-28 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 3128-2114 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
649 
‹------------------------------------- 3128-2103 -------------------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
649 
‹--------- 3128-2002 ---------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
641 
‹------------------------------------- 3128-2005 -------------------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
 นายภาณุวัฒน์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
 
 นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
649 
 น.ส.เนตรนภา
649 
‹------------------ 3128-1003 ------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
649 
‹------------------ 3128-2002 ------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 น.ส.เนตรนภา
645 
‹------------------------------------- 3128-1001 -------------------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)