คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสมศักดิ์   คำมะมูล
ตำแหน่งครู Tel.089-6191005
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-24
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-34
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
3128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-35
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
3128-8501โครงการ0-4-44
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3128-2001 ----------------------------›
มทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20128-2102 ----------------------------›
ชค11
641 
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
ชค31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3128-2007 ----------------------------›
มทค21
641 
มทค21
‹--------- 3000-2004 ---------›
สทค21
 
สทค21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชธ.12
641 
‹------------------ 3128-0007 ------------------›
มทค11
‹---------------------------- 3128-8501 ----------------------------›
มทค21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3128-2106 ----------------------------›
สทค21
641 
สทค21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)