คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางเดือนฉาย   ปัดสาแก้ว
ตำแหน่งครู Tel.087-4915364
วุฒิการศึกษาค.บ.(ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-320
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สชส.11,มชส.11
333 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.111
333 
มชย.12,มชย.11
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบจ.14,มบจ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11,สฟก.(ทวิภาคี)11
333 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
มชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มชส.11,สชส.11
333 
มชย.15
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.28
 
ชย.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบจ.13,มบจ.14
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11,สชย.(ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
มชย.25,สชธ.21
333 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
มชย.12,มชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)