คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ คำมะมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
30128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
30128-0003วงจัพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 1-3-24 4
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24 4
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34 4
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24 4
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 4
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-29-25 44 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
 นายรัชพล สินเทศ
645 
 นายรัชพล สินเทศ
645 
 นายรัชพล สินเทศ
645 
 นายรัชพล สินเทศ
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
649 
 น.ส.เนตรนภา
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล  นายสมศักดิ์ คำมะมูล
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
647 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)