คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ คำมะมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
30128-0003วงจัพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 1-3-24
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-29-25 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
641 
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
642 
‹--------- 30100-0003 ---------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
647 
‹---------------------------- 30128-0004 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
‹--------- 30100-0003 ---------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 30128-2108 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
649 
 น.ส.เนตรนภา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
 
 นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
521 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
642 
‹---------------------------- 30128-0003 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 30128-0002 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
649 
‹---------------------------- 30128-0001 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)