คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ คำมะมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30128-0008ระบบฐานข้อมูล 1-2-23
30128-0009การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
30128-2101เทคนิคการอินเตอร์เฟส 2-3-35
30128-2109ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-26-26 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹------------------ 30128-0006 ------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
647 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹------------------ 30000-1207 ------------------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
626 
 นางเยาวรัตน์
‹---------------------------- 30128-0005 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
646 
‹--------- 30128-1002 ---------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
642 
 น.ส.เนตรนภา
642 
‹--------- 30128-0009 ---------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 30128-0007 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
646 
‹------------------ 30128-1002 ------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 30128-2109 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹------------------------------------- 30128-2101 -------------------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)