คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34 4
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-8-310 5
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35 5
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1 1-4-35 5
3128-2115วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-8-28 4
3128-8501โครงการ 0-4-44 4
3128-2112การสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์ 1-4-35 5
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05 5
 รวม  12-40-23 53 44
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล  น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล  น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล  น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
432 
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
432 
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์
644 
 นายปรัชญาพล
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์  นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
 
 นายราเชน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล  นายสมศักดิ์ คำมะมูล  นายสมศักดิ์ คำมะมูล  นายสมศักดิ์ คำมะมูล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์
645 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
645 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
645 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
645 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
645 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)