คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 3
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36 3
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35 5
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34 4
3128-2105การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2-8-310 5
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา 1-4-35 5
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  23-28-29 52 44
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  5 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
626 
 นางพัชรา
643 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
643 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
643 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
642 
 นายนิติพัทธ์
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ  นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
 
 นายภาณุวัฒน์
644 
 นายปรัชญาพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
641 
 นายอนุพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)