คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3128-2105การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2-8-310
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  23-28-29 52
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 3128-2001 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
626 
 นางพัชรา
643 
‹------------------ 3128-0006 ------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
644 
‹--------- 3001-1001 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
642 
 นายนิติพัทธ์
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
 
 นายภาณุวัฒน์
644 
 นายปรัชญาพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 3128-0005 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
641 
‹------------------ 3128-0007 ------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
‹---------------------------- 3128-2105 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
644 
‹--------- 3128-0008 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล
649 
‹------------------------------------- 3128-2106 -------------------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
641 
 นายอนุพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)