คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เขมอัชฌ์ธิกา   ภูวศรีเหลื่อม
ตำแหน่งครู โทร.081-2629026
วุฒิการศึกษาสถ.บ.
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-37
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
30108-2107ผังเมือง 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
3108-9001ผังเมือง2-0-22
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
ชถ.11,ชถ.12
633 
ชถ.11,ชถ.12
638 
มชถ.11
638 
มชถ.11
638 
มชถ.11
632 
มชถ.11
632 
มชถ.11
632 
มชถ.11
632 
มชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
632 
สชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
สชถ.11
638 
สชถ.11
638 
3108-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21,สชถ.21
638 
3108-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21,สชถ.21
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
 
ชถ.31
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
มชถ.11,สชถ.11
639 
มชถ.11,สชถ.11
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
632 
3108-2002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
3108-2103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชถ.21,มชถ.21
638 
3108-2103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชถ.21,มชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)