คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกฤษฎา   เชิดพานิช
ตำแหน่งครู โทร.086-2202141
วุฒิการศึกษาศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้0-2-126
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชก.22,มชก.21
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.24,สชย.23
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชส.21,สชส.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชก.23,มชย.25
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.22,สชย.21
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชย.24,มชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชย.21,มชย.22
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชช21,มชช21
‹--------- 3000-2004 ---------›
มชย.22
 
มชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1607 ---------›
สออ.21,มคอ.21
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชก.22,สชก.21
‹--------- 3000-1607 ---------›
สทท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)