คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางนิภาพรรณ พิศอ่อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3108-0004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-6-37
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 2-2-34
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 1 1-6-37
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
3108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-24-23 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
435 
‹--------- 3000-1304 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 3000-1304 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
625 
 นางนิภาพรรณ
633 
 น.ส.เกล้าเกศา
633 
‹---------------------------------------------- 3108-0004 ----------------------------------------------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 3108-2005 ---------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
638 
‹--------- 3108-2008 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 
 นางนิภาพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 3001-2006 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
633 
‹-------------------------------------------------------- 3108-2001 --------------------------------------------------------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹--------- 3108-1001 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
‹------------------------------------- 3108-1001 -------------------------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)