คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
30108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
30108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
30108-0006กฏหมายอาคาร 2-0-22
30108-0007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  20-20-26 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์
638 
‹------------------ 30101-0301 ------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
‹------------------ 30108-0002 ------------------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
‹---------------------------- 30108-0002 ----------------------------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 30108-0005 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
633 
‹-------------------------------------------------------- 30108-0003 --------------------------------------------------------›
 นายชยพล สีหานาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 30108-2005 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
639 
‹--------- 30108-0006 ---------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
 
 น.ส.น้ำฝน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 30000-1403 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
639 
‹--------- 30108-2007 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
‹---------------------------- 30108-0001 ----------------------------›
 นายชยพล สีหานาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 30108-0007 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)