คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชธ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายจตุพร นาคเสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  23-13-28 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2002 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
 น.ส.นฤมล
726 
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2108 ----------------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
 
 นายจตุพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
 นายคมสิงห์
‹--------- 3121-2104 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
725 
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)