คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชธ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
 รวม  21-19-28 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน
725 
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
‹---------------------------------------------- 30121-0007 ----------------------------------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0001 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
322 
 น.ส.น้ำฝน
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0005 ----------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
 นายธนบดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
722 
‹------------------------------------- 30121-0006 -------------------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)