คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายบุญมี ภูครองหิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  18-19-26 37 0
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)