คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายบุญมี ภูครองหิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  18-19-26 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
723 
 นายสมพาน
626 
 นางพัชรา
‹------------------------------------- 3106-2108 -------------------------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2001 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
‹--------- 3106-2001 ---------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
 
 นายบุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา
723 
 นายสมพาน
726 
 นายประสิทธิ์
726 
‹--------- 3121-2107 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2003 ----------------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
‹--------- 3106-2003 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)