คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางอิสราภา   พิลาไชย
ตำแหน่งครู 061-0298454
วุฒิการศึกษาศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20-2-12
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-36
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-315
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สฟก.21,สฟก.22,สฟย11
523 
สออ.12,สออ.11
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สฟก.23,สฟก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
สชย.15,สชก (ทวิภาคี)11
523 
สชส.12,สชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชส.11,มบจ15
523 
‹--------- 3000-1206 ---------›
สชส.12,สชส.11
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สชก (ทวิภาคี)11,สชย.15
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชย.11
 
มชย.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 2000-1204 ---------›
ชบ21,ชช.21
523 
‹--------- 3000-1206 ---------›
มชธ.11,มชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
มชส.11,มบจ15
523 
สฟก.22,สฟก.21,สฟย11
523 
มชธ.11,มชธ.12
523 
สฟก.24,สฟก.23
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สออ.11,สออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)