คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นวินดาภา   กองศรี
ตำแหน่งครู Tel.093-5307190
วุฒิการศึกษาคอ.บ.;วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ6-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ6-0-39
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-24
3106-2104การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป3-0-33
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์1-4-35
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-39
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
สชส.11,สชส.12
727 
‹------------------ 3106-2104 ------------------›
มชส.11
‹--------- 3106-2005 ---------›
มชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2109 ----------------------------›
มชส.21
มชส.21
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
สชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มชธ.22,มชธ.21
726 
มชธ.21,มชธ.22
726 
‹--------- 3121-2102 ---------›
มชธ.21,มชธ.22
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชธ.21
 
สชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
มชส.11
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
‹--------- 3106-2005 ---------›
สชส.11,สชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
สชธ.21
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)