คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.น้ำฝน   ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่งครู โทร.081-8721041
วุฒิการศึกษาศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-312
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-38
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
สชก.11,สชก.12
322 
‹--------- 2000-1302 ---------›
ชส.22,ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 3000-1304 ---------›
สชส.11,สชส.12
322 
‹--------- 3000-1304 ---------›
มชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 3000-1304 ---------›
สชส.11,สชส.12
333 
‹--------- 3000-1304 ---------›
มชส.11
‹--------- 3000-2004 ---------›
มชถ.21
 
มชถ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.24,มชก.23
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
สชก.11,สชก.12
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชย.11,มชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
ชส.21,ชส.22
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชย.12,มชย.11
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.23,มชก.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)