คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายสุพร เจริญสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30106-0001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
30106-0002พื้นฐานงานปูน 0-6-26
30106-0003พื้นฐานงานสำรวจ 1-4-35
30106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง 1-4-35
30106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น 3-0-33
30106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-26-26 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
431 
 น.ส.กอบกุล
‹--------- 30106-0005 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹------------------ 30106-0006 ------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-0001 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
721 
‹------------------------------------- 30106-0003 -------------------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
 น.ส.นวินดาภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 30106-0001 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายสุพร เจริญสุข
 
 นายสุพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30106-0007 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
724 
‹--------- 30100-0101 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
724 
 น.ส.นวินดาภา
724 
‹------------------------------------- 30106-0004 -------------------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-0002 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 30106-0002 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)