คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายบุญมี ภูครองหิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38 4
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36 3
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36 6
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22 2
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24 4
3106-2104การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 3-0-33 3
3106-2102การทดสอบวัสดก่อสร้าง 1-2-23 3
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  22-19-24 42 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
724 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
724 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
724 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
727 
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
727 
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
727 
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
 น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์  นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์  นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์  นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์  นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์  นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
333 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
333 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
 นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน
 
 นายบุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)