คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายบุญมี ภูครองหิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-2104การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 3-0-33
3106-2102การทดสอบวัสดก่อสร้าง 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  22-19-24 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 3106-2004 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
727 
‹------------------ 3106-2104 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹--------- 3106-2005 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2002 ----------------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 3106-2002 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
322 
‹--------- 3000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
333 
‹--------- 3000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
 
 นายบุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
649 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา
‹------------------ 3106-2102 ------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)