คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนฤพนธ์   บุญเสนา
ตำแหน่งครู Tel.080-7529072
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-310
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-38
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
654 
มออ.12
654 
มออ.12
654 
มออ.12
654 
มออ.12
654 
มออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
654 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
654 
มออ.11
ชอ.12 ชอ.12
 
ชอ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
ชอ.21
654 
ชอ.21
654 
ชอ.21
654 
ชอ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
มออ.11
654 
มออ.11
654 
มออ.11
654 
มออ.11
654 
สออ.13
654 
สออ.13
654 
สออ.13
654 
สออ.13
654 
สออ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)