คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส 1-2-23
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  18-22-27 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2117 ------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
‹---------------------------- 3105-2103 ----------------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
669 
‹------------------------------------- 3105-1003 -------------------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
‹------------------ 3105-2005 ------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
 
 นายธนพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2007 ------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
625 
 นางนิภาพรรณ
658 
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
‹---------------------------- 3105-2106 ----------------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
657 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)