คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-22-25 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล
654 
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน
620 
 น.ส.คมขำ
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
 
 นายอภิเดช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
‹---------------------------- 30105-2006 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
652 
 นายสุทธวิทย์
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
657 
‹---------------------------- 30105-0005 ----------------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
657 
 นายวัลลภ
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
333 
 นางเดือนฉาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)