คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-8501โครงการ 0-4-44
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ 2-2-34
3105-9004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  15-23-27 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
657 
‹---------------------------- 3105-2009 ----------------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
657 
 นายวัลลภ
667 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
664 
‹--------- 3105-2010 ---------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
654 
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายชูชาติ เป็นมงคล
 
 นายชูชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
665 
‹---------------------------- 3105-2104 ----------------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
661 
‹--------- 3105-9004 ---------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน
656 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)