คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัลลภ   โพธิ์ใบ
ตำแหน่งครู 089-6171320
วุฒิการศึกษาศศ.บ. วัดและประเมินผลการศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ1-3-28
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-315
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 3105-2009 ----------------------------›
มออ.21
657 
มออ.21
657 
‹---------------------------- 30105-0005 ----------------------------›
มออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹--------- 3105-2009 ---------›
มออ.22
657 
‹------------------ 3105-2009 ------------------›
มออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 3105-2009 ----------------------------›
สออ.21
657 
สออ.21
657 
ชอ.21,ชอ.22
‹--------- 30000-2002 ---------›
สออ.12
 
สออ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 30105-0005 ----------------------------›
มออ.12
657 
มออ.11,มออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)