คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-28-21 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
‹---------------------------- 30105-0003 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
665 
‹---------------------------- 30105-0001 ----------------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹---------------------------- 30105-0004 ----------------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
 นายรชต คำพลแสน
‹--------- 30100-0011 ---------›
 นายรชต คำพลแสน
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
 
 นายวงศ์นิรัน
 นายรชต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
667 
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)