คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23 3
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23 3
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34 4
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34 4
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34 4
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส 1-2-23 3
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  18-22-27 40 40
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล  นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
 
 นายธนพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน
625 
 นางนิภาพรรณ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
651 
 นายอภิเดช ศิริตัง
657 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
657 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
657 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
657 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)