คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางพัชรา   ศิริรัตน์
ตำแหน่งครู โทร.081-7174274
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 13-0-318
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
มฟก.15,มฟก.16
626 
มทอ.11
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชส.11
626 
มชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
มออ.11,มออ.12
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
มชส.21
626 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชกว.13
626 
‹--------- 30000-1403 ---------›
สพค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
มฟก.14,มฟก.13
626 
สชส.11
626 
สชย.(ทวิภาคี)11
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มฟก.15,มฟก.16
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชธ.21
 
มชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มฟก.13,มฟก.14
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มออ.12,มออ.11
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มทอ.11
626 
สพค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)