คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มฟก.16
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24 4
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37 7
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37 7
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 5
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
 รวม  13-29-22 43 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
 นายสุวิช จันทรกอง
622 
 นายสุวิช จันทรกอง
622 
 นายสุวิช จันทรกอง
622 
 นายสุวิช จันทรกอง
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
 นายสุชาติ คงเจริญ  นายสุชาติ คงเจริญ
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
444 
 นายทวัณ เสนามงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)