คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาคิน   ภูมิชัย
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-325
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
มฟก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2006 ----------------------------›
มฟก.21
มฟก.21
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
มฟก.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2006 ----------------------------›
มฟก.24
มฟก.24
‹--------- 3000-2003 ---------›
สฟก.21
สฟก.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2006 ----------------------------›
มฟก.23
มฟก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30104-2002 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
‹------------------ 30104-2002 ------------------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)