คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุชาติ   คงเจริญ
ตำแหน่งครู Tel.089-1875167
วุฒิการศึกษากศ.บ.(สังคมศึกษา)
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-39
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-312
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
629 
สชก.21,สชก.22
629 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชก.35
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มชก.12,มชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
สทบ.11,มทบ.11
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
มฟก.25
629 
‹------------------ 3000-1502 ------------------›
มฟก.24,มฟก.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
629 
มฟก.22,มฟก.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.16
 
มฟก.16
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
629 
มชก.12,มชก.11
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สชก.22,สชก.21
629 
สบจ.11,มทอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
สบจ.11,มทอ.11
629 
มฟก.25
629 
มทบ.11,สทบ.11
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
มฟก.22,มฟก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)