คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มฟก.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3104-2207การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 2-3-35
3104-8501โครงการ 0-4-44
3104-9007วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3-0-33
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  25-18-33 44
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2002 ----------------------------›
 นายภรป ทับทิม
 นายภรป
446 
‹------------------------------------- 3104-2103 -------------------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
333 
 นางเดือนฉาย
 นายพรประชา
‹--------- 3104-9007 ---------›
 นายพรประชา สุทธิประภา
‹------------------ 3104-2005 ------------------›
 นายคณิต พิมพ์คำไหล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 นางนิภาพรรณ
‹------------------ 3104-2207 ------------------›
 นายพรประชา สุทธิประภา
‹--------- 3104-2207 ---------›
 นายพรประชา สุทธิประภา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
 
 น.ส.ศิรินาถ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
445 
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
445 
 นายกฤษณพงษ์
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
 นายคมพัฒน์ เผือกคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)