คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชินกร   ยอดสง่า
ตำแหน่งครู โทร.0835633415
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-315
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-35
3104-2302ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0005 ----------------------------›
มฟก.12
มฟก.12
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
สฟก.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2201 ------------------›
มฟก.22
‹--------- 3104-2201 ---------›
มฟก.22
‹--------- 3000-2003 ---------›
สฟก.25
 
สฟก.25
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
มฟก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0005 ----------------------------›
มฟก.13
มฟก.13
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
มฟก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สฟย21
‹---------------------------- 3104-2302 ----------------------------›
สฟย21
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)