คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพรประชา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครู Tel.088-5143569
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-320
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
มฟก.22
มฟก.22
‹------------------------------------- 3104-9001 -------------------------------------›
มฟก.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
สฟก.25
สฟก.25
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
มฟก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30104-0002 ---------›
มฟก.11
‹--------- 3000-2003 ---------›
มฟก.21
 
มฟก.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0002 ----------------------------›
มฟก.15
มฟก.15
‹------------------------------------- 3104-9001 -------------------------------------›
มฟก.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)