คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กอบกุล   จงกลนี
ตำแหน่งครู Tel.086-2185487
วุฒิการศึกษากศ.ม.(การวิจัย)
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 13-0-321
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สทบ.11,มทบ.11
431 
สชก.11,สชก.12
431 
มชส.11
431 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
มฟก.12,มฟก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชก.13
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชก.12,สชก.11
431 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มชส.11
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชย.14,สชย.13
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.12
 
มชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
สชก.13
431 
‹------------------ 30000-1403 ------------------›
มคอ.11
431 
สชย.12,สชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชย.12,สชย.11
431 
สทบ.11,มทบ.11
431 
สชย.14,สชย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)