คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสัญญา   มะโนพันธ์
ตำแหน่งครู Tel.089-5751751
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), ป.โท ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า2-3-35
30104-2209ดิจิตอลประยุกต์2-3-325
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
สฟก.13
สฟก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
สฟก.12
สฟก.12
‹------------------------------------- 30104-2209 -------------------------------------›
สฟก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30104-2209 ------------------›
สฟก.14
‹--------- 30104-2209 ---------›
สฟก.14
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.11
 
มฟก.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
สฟก.15
สฟก.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
สฟก.15
สฟก.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
สฟย21
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)