คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มฟก.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33 3
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35 5
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 5
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35 5
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35 5
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  20-25-28 45 45
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์  นายพลเทียน ด่านดาหาร  นายพลเทียน ด่านดาหาร  นายพลเทียน ด่านดาหาร  นายพลเทียน ด่านดาหาร  นายพลเทียน ด่านดาหาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
 นายสุชาติ
 นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
 
 น.ส.ศิรินาถ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายรณชัย อุปชีวะ  นายรณชัย อุปชีวะ  นายรณชัย อุปชีวะ  นายรณชัย อุปชีวะ  นายรณชัย
335 
 น.ส.สรรเพชุดา
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
335 
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
335 
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)