คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มฟก.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24 4
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37 7
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37 7
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 5
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  13-29-22 43 43
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส  นายพีระยุทธ มัฆนาโส  นายพีระยุทธ มัฆนาโส  นายพีระยุทธ มัฆนาโส  นายพีระยุทธ
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายสมัย ก้งซุย  นายพรประชา สุทธิประภา  นายพรประชา สุทธิประภา  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์
 
 นายสัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
623 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
623 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
623 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
 นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม  นายทศพล อุภัยพรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)