คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชช21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33 3
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35 5
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35 5
3103-8001ฝึกงาน 0-4-44 4
3103-2204เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  9-16-16 25 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
3103-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3103-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3103-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3103-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3100-0117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3100-0117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
3100-0117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปรีชา เริงวิทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
3103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
3103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
3103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
3103-2302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
3103-2302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
3103-2302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
3103-2302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
3103-2302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
 
 นายบัญชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
3103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
3103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
3103-2303 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
3103-2303 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
3103-2303 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
3103-2303 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
3103-2303 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)