คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชช21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-8503โครงการ 2 0-2-22
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-24-24 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
446 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
‹------------------------------------- 3103-2006 -------------------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 3103-2102 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
411 
 น.ส.เพ็ญฤดี
412 
‹--------- 3103-8503 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0006 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
 
 นายบัญชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์
411 
‹------------------------------------- 3103-2304 -------------------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)