คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 1-6-37
30103-2202อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 1-6-37
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30103-0003งานเชื่่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 0-6-26
30103-0004งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 0-6-26
30103-0005งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-32-23 45
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-2004 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
 น.ส.เพ็ญฤดี
‹---------------------------------------------- 30103-0003 ----------------------------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-0004 ----------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹--------- 30103-0004 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹--------- 30103-2004 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
622 
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายสุวิช จันทรกอง
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายจักรพล คงจา
 
 นายจักรพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
321 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
411 
‹------------------ 30103-2202 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา
‹------------------ 30103-0005 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
413 
‹---------------------------- 30103-2202 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)