คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
30103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม 3-0-33
30103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30103-0001กระบวนการเชื่อม 2-0-22
30103-0002งานเทคนิคโลหะเบื้องต้น 0-6-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  19-19-25 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹------------------------------------- 30103-0002 -------------------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
411 
‹--------- 30103-0001 ---------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30103-2002 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
411 
 นายนิเวศน์
412 
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
 
 นายนิเวศน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายสุวิช จันทรกอง
628 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
412 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล
411 
‹------------------ 30103-2301 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹------------------ 30103-2001 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)