คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชก.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษาเสกสรร ศรียศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-8-310
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22
3102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26
3102-8501โครงการ 0-4-44
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-36-24 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹--------- 3102-9003 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹--------- 3102-2105 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
334 
 นายNoe Nestor
649 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นายNoe Nestor
‹------------------ 3102-2005 ------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹--------- 3102-2005 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายเสกสรร ศรียศ
 
 นายเสกสรร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2106 ----------------------------›
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
‹--------- 3102-2106 ---------›
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)