คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนิติพัทธ์   บัวเก่า
ตำแหน่งครู 083-2846159
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-24
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-24
30128-0003วงจัพัลส์และดิจิทัลเทคนิค1-3-24
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-3-24
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
2128-8001ฝึกงาน0-4-44
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชค11
‹---------------------------- 30128-2108 ----------------------------›
สทค11
642 
‹--------- 30100-0003 ---------›
มทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
มชก.13
647 
‹---------------------------- 30128-0004 ----------------------------›
มทค11
642 
‹--------- 30100-0003 ---------›
มทค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค12
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชค12
 
ชค12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค22
642 
‹---------------------------- 30128-0003 ----------------------------›
มทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30128-0002 ----------------------------›
มทค11
645 
‹------------------------------------- 3128-1001 -------------------------------------›
มทค21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2128-8001 ----------------------------›
ชค31
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)