คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพินิจ   บุญกว้าง
ตำแหน่งครู โทร.089-7092621
วุฒิการศึกษาศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-218
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชก.11
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มชก.11,มชก.12
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.11,ชย.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
มบจ24
 
มบจ24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชก.13
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชก.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชย.11
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)