คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเรืองสิทธิ์   สุวรรณศรี
ตำแหน่งครู โทร.083-4132488
วุฒิการศึกษาศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-310
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ2-3-25
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.17
‹---------------------------- 30100-0006 ----------------------------›
มชก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-9002 ----------------------------›
มชก.23
มชก.23
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชก.13
 
สชก.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹------------------------------------- 30102-2101 -------------------------------------›
สชก.12,สชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹---------------------------- 30102-2101 ----------------------------›
สชก.13
441 
สชก.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)