คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเสกสรร   ศรียศ
ตำแหน่งครู Tel.087-2169099
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-26
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 11-6-37
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ2-3-25
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
สชก.21,สชก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2006 ---------›
ชก.33,ชก.34
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชก.11,สชก.12
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
มชก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
สชก.12
‹--------- 30102-2001 ---------›
สชก.12
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชก.14,มชก.13
 
มชก.13,มชก.14
สชก.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
มชก.12
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3102-9002 -------------------------------------›
มชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)