คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชก.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 3
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 6
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 2
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23 3
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24 4
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33 3
 รวม  17-27-26 45 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
624 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
624 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
624 
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี  นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี  นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี  นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
 นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
 นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเสกสรร
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย
334 
 นายNoe Nestor
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)