คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัขระ   วิริยา
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-35
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-37
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-37
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30102-2003 -------------------------------------›
สชก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 3102-2004 --------------------------------------------------------›
มชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2103 ----------------------------›
สชก.22
‹--------- 3102-2103 ---------›
สชก.22
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชก.11
 
ชก.11
สชก.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2006 ---------›
ชก.35
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.13
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
มชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)