คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชก.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ 2-3-25
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  21-22-27 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 นายไพฑูรย์
‹---------------------------------------------- 3102-2103 ----------------------------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
625 
 นางนิภาพรรณ
‹-------------------------------------------------------- 3102-2004 --------------------------------------------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹--------- 3102-2105 ---------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายสุดเขต พุกพูน
 
 นายสุดเขต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
‹------------------------------------- 3102-9002 -------------------------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)